ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

วันที่ 4 มีนาคม 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบหมวกและติดเข็มสถาบัน แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21

ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วิชาปฏิบัติการทางการพยาบาลอย่างเป็นทางการ โดยมี อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชา เป็นประธานในการจัดงาน อ.รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ ผู้ประสานงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน, คณาจารย์สาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมกับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินงานภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

act cul65 2