ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 7.00-8.30 น. อ.พรพิมล ศรีสุวรรณ ประธานฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 22 รูป ณ. วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เนื่องในโอกาส วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 22 โดยมี ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาล นำทีมคณาจารย์, นักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการณ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด

nu art64 1