ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting ในโครงการ “มหาวิทยาลัยใส่ใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยชาว RTU”

โดยงานพัฒนาและบริการนักศึกษา ซึ่งมี อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ งานพัฒนาและบริการนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาโครงการ และยังได้บูรณาการกับการเรียนการสอน “วิชาการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  พ.ต.ท. อติโรจน์ ทาแจ้ง รอง ผกก. ป.สภ. สร้างคอม จว.อุดรธานี คุณวีระชัย พวงเพชร และคุณสุพรรณี สุขค้ำ ครูสอนขับรถจากสมาร์ทไดร์ฟอุดร สอนขับรถ มาเป็นวิทยากรเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

NU STD 65 1