ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

nu std 66 2

ได้จัดทำโครงการศิลป์สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นสุข" ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาตร์ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 225 คน โดยได้รับเกียรติจาก... อาจารย์พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และคณาจารย์ บุคลาการเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ หอพัก และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีทักษะการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพของสายรหัส เถาว์เตียง ให้มีความรัก ความสามัคคี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย - การแสดงของนักศึกษา - การเยี่ยมชมห้องพักและการแสดงร้อนรับ - การประกวดหอพักนักศึกษา #คณะพยาบาลศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี