ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

วันที่ 4 มีนาคม 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ในพิธีมอบหมวกและติดเข็มสถาบัน

โดยมีอาจารย์อัญชลี อ้วนแก้ว หัวหน้าสาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือก ซึ่งผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้
1.นักศึกษาผู้มีจิตอาสาดีเด่น นายสิทธิพล ฮุงหวน
2.นักศึกษาผู้มีมารยาทดีเด่น นางสาว อริสรา สิงห์แม
3.นักศึกษาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น นางสาว อรัญญา ลิบหลี่
4.นักศึกษาผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น นายสิทธิพล ฮุงหวน
5.นศ.ที่ได้คะแนนสูงสุด
วิชากระบวนการพยาบาล นส.ภารดี สอนลา
6. นศ.ที่ได้คะแนนสูงสุด วิชาการพยาบาลพื้นฐาน นส.สุดารัตน์ สุขหร่อง

 nu21 65 2 1