ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

วันที่ 20 ​มกราคม 2565 อ.ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว ผู้ประสานงานรายวิชานวัตกรรมทางการพยาบาลได้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม ”สัมมนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

​ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม​ ที่โรงแรมพาราไดซ์ จ. ​อุดรธานี และระบบ Zoom application โดยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นการ ส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่​21​

nu inno64 1