โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติ ในวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ณ อาคารราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะการพยาบาลพื้นฐาน

    

    

 

2.กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร

   

   

 

3. กิจกรรมอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC

   

 

4.กิจกรรมอบรมการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร

   

   


ออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

  • วันแม่_46
  • การประชุมชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย_7
  • Description: เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ณ หอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตบำราศนราดูร) จังหวัดนนทบุรี
  • ปฐมนิเทศ58_9
  • วันพ่อ_60