โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติ ในวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ณ อาคารราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะการพยาบาลพื้นฐาน

    

    

 

2.กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร

   

   

 

3. กิจกรรมอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC

   

 

4.กิจกรรมอบรมการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร

   

   


ออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

  • วันพ่อ_64
  • วันสมเด็จย่า_46
  • วันแม่_33
  • พิธีมอบหมวก_125